Sukidah
NIK:
NIP: 196310051988032014
NUPTK:
Jenis Kelamin:
T.T.L:
Agama:
Pendidikan:
Jurusan:
Status: PNS
Jenis GTK: Guru IPA
Alamat :